не си в българия?

изглежда си в САЩ, искаш ли да посетиш http://www.wagamama.us уебсайт?

не, продължи към българския уебсайт

условия за ползване на уебсайта

Дата: [ВЪВЕДИ ДАТА]

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА НА WAGAMAMA

 

ДОСТЪПЪТ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ В РАМКИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

 

1. Съгласие
[Wagamama.bg] е уебсайт, посветен на рекламата и популяризирането на "
wagamama" като предприятие на "Cinema Entertainment" ЕООД в качеството му на франчайзоносител (разработчик) на Wagamama Limited, дружество регистрирано в Англия и Уелс (регистрационен номер 02605751) с офис на 76,Wardour Street, London, W1F 0UR. Уебсайтът е част от глобалния уебсайт на Wagamama Limited. "Cinema Entertainment" ЕООД е със седалище в Република България и е вписано в търговския регистър под ЕИК 131215678, с адрес на управление ул. "Бизнес Парк" 3, София.

Чрез посещението и използването на уебсайта Вие се съгласявате без ограничения или изключения да се обвържете с настоящите условия за ползване ("Условията за ползване") и Правилата за поверителност и бисквитки, които са приложими към Вас ("Декларация за поверителност") и дефинирани тук.

wagamama си запазва правото да променя или ревизира условията за ползване по всяко време. Чрез посещение и използване на уебсайта Вие се съгласявате да бъдете обвързани с всички последващи изменения или редакции и да спазвате всички приложими закони и разпоредби. Препоръчваме на потребителите на уебсайта периодично да преглеждат най-актуалната версия на Условията за ползване.

Ние не гарантираме, че уебсайтът или съдържанието (както е описано по-подробно долу) винаги ще бъдат на разположение или няма да имат прекъсвания в дейността си. Можем да преустановим, оттеглим, прекратим или променим целия уебсайт или част от уебсайта без предизвестие. Не носим отговорност, ако по някаква причина уебсайтът не е достъпен по всяко време или за какъвто и да е период. Вие носите отговорност за създаването на всички необходими условия, за да имате достъп до уебсайта. Също така отговаряте за това всички лица, които имат достъп до уебсайта чрез Вашата интернет връзка, да са наясно с настоящите Условия за ползване и други приложими условия и да се съобразяват с тях.

Материалите, предоставени на уебсайта, са защитени от приложимото право, включително, но не само законите за авторското право в Англия и Република България, и международните закони за авторското право.

 

2 Лична информация
Личната информация, която изпращате на wagamama и която се събира от нас, се съхранява и обработва в съответствие с приложимата Декларация за поверителност. Доколкото съществува несъответствие между тези Условия за ползване и приложимата Декларация за поверителност, се прилага приложимата Декларация за поверителност. Вие носите отговорност за предоставянето на точна, актуална и пълна информация.

Ако предоставите информация, която не е точна, актуална или пълна, или ако wagamama има основание да смята, че предоставената от Вас информация не е точна, актуална или пълна, wagamama има право да Ви забрани всякаква бъдеща употреба на уебсайта.

3 Ограничения за използване
Съдържанието на уебсайта като текст, графики, изображения, видео, фотографии, илюстрации, търговски марки, търговски наименования, марки на услуги, лога, информация, получена от лицензодатели на wagamama и други материали, са защитени както по силата на английските, така и по силата на местните закони. Собствеността на съдържанието - с други думи собствеността върху всички права на интелектуална собственост в съдържанието на уебсайта - остава на wagamama или на неговите лицензодатели. Всички права, които не са изрично описани тук, са запазени за wagamama и неговите лицензодатели. Ако нарушите някои от тези Условия за ползване, Вашето разрешение за използване на съдържанието се прекратява автоматично и Вие незабавно трябва да унищожите всички копия, които сте направили от която и да е част на съдържанието.

Всяко използване на съдържанието, което не е изрично разрешено от тези Условия за ползване, е нарушение на настоящите Условия за ползване и може да наруши авторските права, законите за запазените търговските марки и други закони.

Освен ако не е посочено друго в настоящите Условия за ползване, Вие не можете без писменото разрешение на wagamama да свързвате съдържанието на Уебсайта или друг сървър с друг уебсайт или сървър. Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, копирате, продавате, препродавате или използвате с каквато и да е търговска цел част от уебсайта или съдържанието, освен ако не сте писмено упълномощени от wagamama. Не можете да използвате уебсайта за цели, които са незаконни или забранени от настоящите Условия за ползване, включително да обиждате, тормозите, преследвате, заплашвате, злоупотребявате или нарушавате по друг начин правата на трета страна, в съответствие с това как тези действия са дефинирани от приложимото законодателство.

wagamama Ви дава право да преглеждате и изтегляте едно копие на уебсайта и съдържанието. Вие се съгласявате, че няма да премахвате или променяте никакви споменавания, надписи или правни съобщения, съдържащи се в уебсайта или в съдържанието. Когато е приложимо, трябва да включите следното съобщение за авторски права: "Copyright © 2017, wagamama Limited. Всички права запазени".

Не можете да използвате уебсайта по начин, който би могъл да повреди, спре, претовари или да навреди на уебсайта, или да пречи на ползването на уебсайта от която и да е друга страна. Не можете да се опитвате да получите неоторизиран достъп до уебсайта чрез хакерство, извличане на пароли или други средства.

wagamama си запазва правото по свое усмотрение да прекрати достъпа Ви до уебсайта или част от него по всяко време, ако има основателна причина, без предварително предизвестие или предупреждение.


4. Изпращане на идеи
wagamama не приема предложения от какъвто и да било характер чрез уебсайта (например материали, идеи, ноу-хау или концепции, различни от изрично търсените чрез разрешеното ползване на уебсайта) или по друг начин. Всички предложения, различни от изрично търсените чрез разрешено ползване на уебсайта, могат да бъдат изтрити непрочетени или унищожени по преценка на wagamama. Вие давате на wagamama безвъзмезден, постоянен и пълен лиценз (включително правото на прехвърляне на трети лица) да упражнява правата върху интелектуалната собственост във всякакви предложения, направени от Вас или от Ваше име във връзка с уебсайта ("Licensed Submissions" ). Вие гарантирате, че използването от wagamama или неговите лицензодатели на Вашите предложения няма да наруши правата върху интелектуалната собственост или други права на трети страни.


5. Хипервръзки от уебсайта
Уебсайтът може да съдържа хиперлинкове към други уебсайтове и уеб страници (страници на трети страни), както и текстове, графики, видеоклипове, изображения, музика, звуци и информация, принадлежащи или произхождащи от трети страни (заедно "Приложения от трети страни"). wagamama не проучва, наблюдава или преглежда страници на трети страни, или приложения на трети страни, за да гарантира тяхната точност, пълнота или уместност.
Wagamama не носи отговорност за страниците на трети страни или приложенията на трети страни, достъпни чрез уебсайта. Включването на каквито и да са хиперлинкове към страници на трети страни или приложения на трети страни в уебсайта не показва одобрението на wagamama, свързано с това включване. Ако изберете да напуснете уебсайта, за да получите достъп до страници на трети страни или приложения от трети страни, Вие правите това на свой собствен риск.


6. Неангажираща информация
Материалите и съдържанието на уебсайта са предоставени само за обща информация. Тяхното предназначение не е да се равняват на съвети, на които трябва да разчитате. Задължително е да получите професионални или специализирани съвети преди да предприемете или да се въздържите от каквото и да е действие въз основа на съдържанието на уебсайта.

Въпреки че wagamama полага разумни усилия да актуализира информацията в уебсайта, wagamama не прави никакви изявления и не дава гаранции - изрични или подразбиращи се, че информацията и/или съдържанието на уебсайта е точно, пълно или актуално.

 

7. Отговорност на wagamama и неговите лицензодатели и партньори
Използването на уебсайта и/или съдържанието е на Ваш собствен риск. Съдържанието на уебсайта може да включва технически неточности или печатни грешки.

wagamama може да актуализира уебсайта и/или да променя съдържанието по всяко време. Моля, имайте предвид че всяко съдържание в уебсайта може да е остаряло в даден момент и wagamama няма задължение да го актуализира. wagamama не гарантира, че уебсайтът или част от съдържанието му не съдържат грешки или пропуски.

При спазване на приложимото законодателство wagamama няма да бъде отговорна за Ваши загуби или щети, независимо дали те са възникнали по силата на договор, невнимание (включително небрежност), нарушение на законоустановено задължение или по друг начин, дори въпросните загуби и щети да са предвидими. Също така wagamama няма да бъде отговорна за Ваши загуби или щети, възникнали при или във връзка с използването, или невъзможността за използване на уебсайта, или използването/разчитането на съдържанието, показвано на уебсайта.

wagamama няма да носи отговорност за загуби или щети, причинени от вирус, разпространение на хакерска атака, отказ на услуга или друг технологично вредоносен материал, който може да зарази компютърното Ви оборудване, компютърните Ви програми, данни или друг патентован материал в резултат от използването на уебсайта или от изтеглянето на каквото и да е съдържание от него или от който и да е уебсайт, свързан с него.

Освен ако не е изрично разрешено тук, Вие се съгласявате да не използвате уебсайта за търговски или бизнес цели и, при спазване на приложимото законодателство, wagamama не носи отговорност за загуба на печалба, загуба на бизнес, прекъсване на бизнес или загуба на бизнес възможност, произтичащи от или свързани с употребата Ви на уебсайта или с неговата ефективност.

Доколкото това е позволено от приложимото законодателство, wagamama изключва всички условия, гаранции, декларации или други условия, които могат да се отнасят за уебсайта и изричното  или подразбиращо се негово съдържание .

Нищо в настоящите Условия за ползване не изключва или ограничава отговорността на wagamama за смърт или телесна повреда, породена от небрежност или измама или измамно представяне, или друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена от приложимото законодателство.

8. Обезщетение
Вие ще бъдете отговорни и ще ни обезщетите за всяка загуба или вреда, претърпени от wagamama в резултат на Вашето използване на уебсайта или съдържанието, различни от разрешеното от настоящите Условия за ползване.

Вие се съгласявате да ни обезщетите изцяло за каквито и да било задължения, претенции, разходи, загуби или щети, причинени от трети лица, в резултат на Ваше нарушение на тези Условия за ползване.

 

9. Общи положения
Следните точки продължават да важат и след датата на изтичане или прекратяване на тези Условия за ползване по каквато и да е причина: Ограничения за използване, Изпращане на идеи, Неангажираща информация, Отговорност на wagamama и неговите лицензодатели и партньори, Обезщетение, Приложими закони, Недействителност и разделяне, Вируси и Цялостно споразумение.

10. Приложими закони
При спазване на разпоредбите на приложимото право, тези Условия за ползване се уреждат в съответствие със законите на Англия. Вие и wagamama изрично се съгласявате и се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата на Англия за разрешаване или разпореждане с всякакви искове, действия или спорове, произтичащи от тези Условия за ползване.

11. Недействителност и разделяне
Ако някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване се окаже невалидна по силата на решение на компетентен съд, недействителността на тази разпоредба няма да се отрази на валидността на останалите разпоредби на тези Условия за ползване, които остават в пълна сила. Невалидността на нито едно една разпоредба от тези Условия за ползване не се счита за условие за невалидност на никоя от останалите разпоредби.

12. Търговски марки
Незаконното използване на всяка запазена марка, марка на услуга или лого на wagamama е забранено и може да е нарушение на законите за търговските марки.


14. Вируси
Ние не гарантираме, че сайтът ще бъде защитен и няма да съдържа повреди или вируси.
Вие носите отговорност за конфигурирането на Вашата информационна технология, компютърни програми и платформа за достъп до уебсайта. Трябва да използвате свой собствен антивирусен софтуер.

Не трябва да злоупотребявате с уебсайта като съзнателно въвеждате вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е злонамерен или технологично вреден. Не трябва да се опитвате да получите неоторизиран достъп до уебсайта, сървъра на който е съхранен уебсайта или към който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с уебсайта. Не трябва да атакувате уебсайта чрез атака на отказ на услуга или атака на разпространение на отказ на услуга. С нарушаването на тази разпоредба Вие можете да извършите престъпление съгласно приложимото законодателство. wagamama ще докладва за такова нарушение на съответните правоприлагащи органи и ще си сътрудничи с тези органи като разкрие Вашата самоличност пред тях. В случай на такова нарушение Вашето право да използвате уебсайта ще бъде прекратено незабавно.

 

15. Цялостно споразумение
С изключение на изрично предвиденото в конкретно известие или отказ от отговорност, публикувано от уебсайта или от негово име, тези Условия за ползване, включително приложимата Декларация за поверителност на wagamama, представляват цялото споразумение между Вас и wagamama по отношение на използването на уебсайта и неговото съдържание.

16. Свържете се с нас
За да се свържете с нас, моля, изпратете ни имейл на адрес: feedback@wagamama.bg